Smluvní podmínky pro pronájem lodi (dále jen „Smluvní podmínky“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
 • 1.1. Tyto Smluvní podmínky jsou platné pro všechny pronájmy lodí zprostředkovávané společností Irwin-Yacht s.r.o., se sídlem Antoninská 424/8, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 28177401, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130847 (dále také jako „Irwin-yacht.cz“) pro zahraniční charterové společnosti.
 • 1.2. Tyto Smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o pronájmu lodi nebo jiné smlouvy uzavřené mezi nájemcem a charterovou společností zastoupené Irwin-yacht.cz jako zprostředkovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí lodi nájemci k užívání (dále jen „smlouva o pronájmu lodi“). Lodí se rozumí námořní jachta určená k plavbě po moři.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU O PRONÁJMU LODI

 • 2.1. Účastníky smluvního vztahu o pronájmu lodi (smluvní strany) jsou:
  • a) charterová společnost přímo zajišťující pronájem lodi zastoupená za tím účelem charterovou agenturou Irwin-yacht s.r.o. jako svým zprostředkovatelem (dále jen „CHS“);
  • b) zákazník, kterým může být fyzická i právnická osoba (dále jen „nájemce“).
 • 2.2. Smluvní vztah mezi CHS a zákazníkem o pronájmu lodi se řídí písemnou smlouvou o pronájmu lodi, obchodními podmínkami CHS a těmito smluvními podmínkami do té míry, do jaké se neuplatní obchodní podmínky CHS. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že obchodní podmínky CHS mají přednost před těmito smluvními podmínkami.

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU O PRONÁJMU LODI

 • 3.1. Předmětem smluvního vztahu o pronájmu lodi je nájem lodi nájemcem od CHS zprostředkovaný Irwin-yacht.cz. Tyto smluvní podmínky pak upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu lodi do té míry, do jaké se neuplatní obchodní podmínky CHS.

4. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

 • 4.1. Smluvní vztah mezi nájemcem a CHS s předmětem dle článku 3 těchto smluvních podmínek, vzniká uzavřením smlouvy o pronájmu lodi, tj. okamžikem přijetí (potvrzení) objednávky nájemce ze strany CHS, resp. irwin-yacht.cz nebo podpisem smlouvy. Uzavírá-li se smlouva o pronájmu lodi distančním způsobem na základě přijetí objednávky nájemce, zašle irwin-yacht.cz nájemci na jeho e-mail písemně vyhotovenou smlouvu jako písemné potvrzení o u zavření smlouvy. Obsah smlouvy o pronájmu lodi je určen smlouvou v písemné podobě, případně písemným potvrzením o uzavření smlouvy a těmito smluvními podmínkami.
 • 4.2. Smluvní vztah vzniká mezi nájemcem a CHS. Irwin-yacht.cz jako zprostředkovatel CHS jedná jménem a na účet CHS a respektuje práva a povinnosti CHS. Práva a povinnosti ze zprostředkované smlouvy o pronájmu lodi ohledně tohoto pronájmu tak vznikají pouze mezi CHS a nájemcem.
 • 4.3. Podpisem smlouvy a dále pokud nájemce nevyjádří své námitky proti obsahu smlouvy o pronájmu lodi písemně do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení písemné smlouvy o pronájmu lodi jako potvrzení o jejím uzavření dle bodu 4.1 výše, zákazník potvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, zároveň tím stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy, a tudíž všechny smluvní a obchodní podmínky přijímá a souhlasí s nimi.
 • 4.4. Podpisem smlouvy o pronájmu lodi se CHS zavazuje nájemci zajistit službu pronájmu lodi v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.
 • 4.5. Právo nájemce na dodání objednané služby vzniká uzavřením smlouvy o pronájmu lodi, přičemž v případě, že nájemce neuhradí cenu pronájmu lodi v plné výši a v termínech dle smlouvy, je CHS oprávněna od smlouvy odstoupit.
 • 4.6. Povinnost závazné rezervace lodi (objednané služby pronájmu lodi) ve prospěch nájemce ze strany CHS vzniká v okamžiku uzavření smlouvy o pronájmu lodi.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 5.1. Cena pronájmu lodi zahrnuje nájem lodi, jejího vybavení, zákonné pojištění lodi, služby servisního místa CHS. Veškeré pohonné hmoty, přístavní poplatky i další související náklady s provozem lodi (např. celní poplatky) jdou na účet nájemce.
 • 5.2. CHS je oprávněna požadovat úhradu ceny pronájmu lodi před jejím poskytnutím, a to v termínech uvedených ve smlouvě o pronájmu lodi. Jakákoliv platba dle smlouvy o pronájmu lodi se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na bankovní účty irwin-yacht.cz vedené u příslušného peněžního ústavu v Kč nebo EUR či platební kartou. Použitá měna je na rozhodnutí nájemce. Částka v Kč, resp. kurz Kč/EUR je stanovena irwin-yacht.cz, dle aktuálního kurzu valuty prodej UniCredit Bank, a.s.
 • 5.3. CHS je oprávněna požadovat uhrazení zálohy ve výši 15 % až 50 % z ceny pronájmu lodi, není-li ve smlouvě o pronájmu lodi uvedeno jinak. Ve stanovených případech je možné rozdělit úhradu ceny pronájmu lodi na vícero plateb, a to buď na dvě platby, z nichž první je zálohou na cenu pronájmu lodi a druhá jejím doplatkem nebo na tři platby, z nichž první se označuje jako tzv. malá záloha, druhá jako záloha a třetí je pak doplatkem ceny pronájmu lodi, a to vždy dle splátkového kalendáře stanoveného ve smlouvě o pronájmu lodi. Na rozdělení úhrady do více splátek nevzniká nájemci právo a vždy podléhá schválení oprávněného zástupce CHS, resp. irwin-yacht.cz. Pokud je nájemce povinen uhradit povinný příplatek k ceně pronájmu lodi CHS v místě pronájmu, je jeho výše uvedena ve smlouvě o pronájmu lodi v sekci „Povinný příplatek“. Tento příplatek je splatný před zahájením pronájmu CHS a může být uhrazen pouze v místní měně, v hotovosti nebo platební kartou.
 • 5.4. Při uzavření smlouvy o pronájmu lodi složí nájemce zálohu, a to buď jako tzv. malou zálohu nebo zálohu na účet irwin-yacht.cz (pro úhradu platí ustanovení bodu 5. 2.) do 2 (dvou) pracovních dnů od data uzavření smlouvy o pronájmu lodi. Veškeré platby určené na úhradu ceny pronájmu lodi, ať už formou záloh nebo doplatku ceny, poukáže nájemce opět na účet irwin-yacht.cz v termínech stanovených smlouvou o pronájmu lodi a uvedených v platebním kalendáři. V případě zahájení termínu pronájmu ve lhůtě kratší 45 (čtyřicet pět) dnů (a v některých případech ve lhůtě 60 (šedesát) dnů) od uzavření smlouvy o pronájmu lodi je nájemce povinen uhradit 100% ceny pronájmu lodi. Je povinností nájemce tento termín dodržet i bez upomínání CHS, resp. irwin-yacht.cz. Irwin-yacht.cz musí obdržet na účet částku v plné výši na smlouvě uvedené. Všechny termíny plateb obsažené ve smlouvě o pronájmu lodi jsou pro nájemce závazné dnem objednání pronájmu.
 • 5.5. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu úhrady ceny pronájmu, nebo záloh na tuto cenu či jejího doplatku nájemcem, je CHS bez dalšího upozornění oprávněna od smlouvy o pronájmu lodi okamžitě odstoupit. CHS má v takovém případě současně nárok na smluvní pokutu ve výši odpovídající odstupnému dle článku 9. odst. 9.5 těchto smluvních podmínek. Smluvní pokuta, odstupné (stornopoplatky), stejně jako úhrada poplatků za změnu smlouvy dle článku 8. odst. 8.4 k žádosti nájemce jsou splatné ihned. CHS je též oprávněna smluvní pokutu jednostranně započíst na celkovou částku úhrad přijatých od nájemce do okamžiku účinnosti odstoupení. Provedení zápočtu oznámí CHS, resp. irwin-yacht.cz písemně nájemci doporučeným dopisem nebo emailem na emailovou adresu nájemce.
 • 5.6. Jestliže se ve smlouvě o pronájmu lodi vyskytnou podstatné chyby při výpočtu ceny, potom, podle platného ceníku CHS, mají obě strany právo opravit tyto chyby bez vlivu na platnost a účinnost samotné smlouvy.

6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

 • 6.1. K základním právům nájemce patří: 
  • a) právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb,
  • b) právo požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou CHS známy a jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb,
  • c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,
  • d) právo kdykoliv v mezidobí před zahájením pronájmu lodi odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 9. těchto smluvních podmínek,
  • e) právo písemně CHS, resp. irwin-yacht.cz sdělit změnu v osobě účastníka posádky lodi namísto původního člena posádky uvedeného v seznamu posádky, za předpokladu, že je splněna podmínka maximálního povoleného počtu osob na palubě lodi. Požaduje-li nájemce změnu v seznamu posádky (crewlistu) méně než 48 hodin před zahájením pronájmu lodi je CHS oprávněna požadovat 50 EUR za každou takovou jednotlivou změnu.
  • f) právo na reklamaci vad služby pronájmu lodi; nájemce je povinen reklamaci uplatnit nejpozději při vrácení lodi přímo u CHS, a to sepsáním samostatného reklamačního protokolu či zapsáním do předávacího protokolu, případně jiným způsobem dle obchodních podmínek v CHS.
 • 6.2. K základním povinnostem nájemce patří:
  • a) poskytnout CHS, resp. irwin-yacht.cz součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění smluvně sjednaných služeb, zejména pak úplně a pravdivě vyplnit požadované údaje ve smlouvě o pronájmu lodi, seznamu posádky nebo objednávce služby pronájmu lodi, sdělit jakékoli změny těchto údajů a předložit další podklady nezbytné k řádnému poskytnutí služby pronájmu lodi podle konkrétních požadavků CHS
  • b) bez zbytečného prodlení oznámit CHS, resp. irwin-yacht.cz své stanovisko k případným změnám v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb
  • c) zákazník je povinen vybavit se doklady požadovanými pro vstup do příslušných zemí, kde má dojít k čerpání služby pronájmu lodě, včetně pobytu a tranzitu (platný cestovní pas s požadovanou dobou platnosti, vízum, doklad o zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno),
  • d) zaplatit cenu pronájmu lodi v souladu s ustanovením čl. 5 a smlouvy o pronájmu lodi, 
  • e) převzít od CHS, resp. irwin-yacht.cz doklady nutné pro následné čerpání sjednané služby pronájmu lodi a dostavit se ve stanoveném čase na místo převzetí lodi (nalodění) se všemi požadovanými doklady tak, aby mohl bez problému čerpat službu pronájmu lodi,
  • f) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku dodavatelů služeb, CHS či irwin-yacht.cz a uhradit případnou újmu, kterou svým jednáním způsobil,
  • g) dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči CHS,
  • h) v případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen takovouto skutečnost písemně oznámit CHS, resp. irwin-yacht.cz a zaplatit odstupné dle ustanovení čl. 9 těchto smluvních podmínek, 
  • i) nájemce nebo kapitán lodi musí být držitelem příslušných oprávnění k vedení námořní jachty v dané lokalitě a dané velikosti a mít znalosti a zkušenosti nezbytné pro vedení/řízení námořní jachty. Ke kapitánskému průkazu je vyžadováno v určitých oblastech též oprávnění k používání radiostanice, pokud není již součástí kapitánského průkazu.
  • j) nájemce se zavazuje vzít na palubu námořní jachty pouze tolik osob, kolik je pro jachtu dle smlouvy o pronájmu lodi přípustné a jež jsou vyplněny v seznamu posádky (crewlistu).
  • k) nájemce se dále zavazuje, že bude loď používat pouze k rekreační či sportovní plavbě v rámci platných plavebních a celních zákonů, s vyloučením jakéhokoliv obchodu, výdělečného rybolovu, dalšího pronájmu, komerční dopravy osob či materiálu, soutěží a podobných činností. Pro výjimky je třeba získat předem písemný souhlas CHS. Loď je určena k plavbě na vnitřním či volném moři. Vplouvání do výsostných vod jiných států, než je výchozí stát, je povoleno pouze s písemným souhlasem CHS. Při porušení tohoto předpisu se nájemce sám zodpovídá námořním a celním úřadům, trestním a všem dalším právním institucím, zejména také v případě zabavení lodi jako předmětu pronájmu, a to ve všech případech, i při neúmyslném zavinění. Nájemce ručí CHS za veškeré škody a výlohy vzniklé porušením výšeuvedených předpisů a pravidel.
  • l) v případě naléhavé potřeby, pokud to situace vyžaduje, se může nájemce nechat táhnout jinými plavidly, musí však vždy požádat o souhlas CHS (s výjimkou život ohrožujících událostí).
  • m) při oznámení nebezpečných povětrnostních podmínek (v každém případě při větru od 5 Bft) nesmí nájemce opustit bezpečný přístav, případně musí najít nejblíže položený přístav nebo vhodné kotviště. Na otevřeném moři není nájemce oprávněn kotvit, resp. musí být zajištěno, že loď může být při hrozícím nebezpečí neprodleně přemístěna. Nájemce může kdykoliv zavolat zástupce CHS ve výchozím přístavu anebo prostřednictvím asistenčního čísla irwin-yacht.cz. Drobné škody, které nebrání lodi v další plavbě, musí nájemce telefonicky nahlásit manažerovi báze CHS na telefon uvedený v předávacím protokolu k lodi.
  • n) v případě havárie (srážka, trhlina, požár), vloupání a škodách nad 500,- EUR musí nájemce ihned kontaktovat CHS, nechat vyhotovit protokol o škodě potvrzený všemi zúčastněnými stranami a pokud je to nutné, vyžádat si asistenci policie, kapitanátu či dalších úřadů. Vloupání na loď nebo odcizení jakéhokoliv zařízení musí nájemce ohlásit policii. Pokud nájemce tyto formality předepsané pojišťovnou nesplní, může nést veškeré výlohy způsobené havárií nebo vloupáním. Výše uvedené platí i pro zabavení lodi.
  • o) nepoužívání lodi v důsledku nepředvídatelných škodných událostí během doby užívání, nezakládá nájemci nárok na úplné nebo částečné vrácení ceny za pronájem lodi.
  • p) nájemce spolu s vyplněným seznamem posádky (crewlistem), doručí CHS resp.irwin-yacht.cz kopii kapitánského průkazu, případně dalšího předepsaného oprávnění prostřednictvím e-mailu nejpozději 14 dnů před zahájením pronájmu lodi nebo ihned po závazném potvrzení a podpisu smlouvy, pokud je mezi datem vyplutí a podpisem smlouvy méně než 14 dnů. CHS nenese odpovědnost, pokud tyto podklady nedojdou včas a nájemce tak kvůli chybějícím informacím nemůže vyplout, nebo vyplouvá se zpožděním. CHS může účtovat poplatek za nedoručený seznam posádky a příslušná oprávnění k vedení lodi. 
  • q) veškeré náklady a škody, které vzniknou nájemci z důvodu nedodržení povinností uvedených v tomto článku, nese nájemce ke své tíži.
  • r) CHS nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi vyšší moci, za které se považuje zejména válka, atomová havárie, stávka, povstání, terorismus, sabotáže, pandemie či přírodní katastrofa.

7. POVINNOSTI A PRÁVA CHS

 • 7.1. CHS je povinna řádně a pravdivě informovat nájemce o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro nájemce důležité a které jsou CHS známy.
 • 7.2. CHS není povinna poskytnout nájemci plnění nad rámec předem smluvně sjednané, potvrzené a uhrazené služby pronájmu lodi.
 • 7.3. Při jakékoliv probíhající komunikaci mezi nájemcem a pracovníky CHS resp. irwin-yacht.cz je nezbytné oboustranné dodržování nejen etických norem, ale i odpovídajících zákonů. Musí být vyloučeny jakékoli projevy neslučující se s právem na ochranu osobnosti (Konkrétně naprosto nepřípustné jsou projevy dotýkající se občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, osobního jména atd. Zcela vyloučen je rovněž jakýkoli posměch, urážka na cti, výhrůžky, újmy na zdraví, či jiné hrubé jednání odporující zmíněným právním předpisům. V případě, že dojde k výskytu těchto nežádoucích projevů, CHS, i nájemce mohou bez dalšího veškerou vzájemnou komunikaci ukončit. Výše popsané jednání je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu lodi.

8. ZRUŠENÍ A SJEDNÁNÍ SLUŽEB

 • 8.1. CHS je oprávněna zrušit pronájem lodi a od smlouvy o pronájmu lodi odstoupit v případech stanovených v obchodních podmínkách CHS. Je-li to v možnostech CHS, nabídne v takovém případě CHS nájemci náhradní pronájem lodi co nejvíce odpovídající původnímu ujednání. Souhlasí-li nájemce, uzavřou strany mezi sebou novou smlouvu o pronájmu lodi s náhradním předmětem plnění. Je-li náhradní loď nižší jakosti (druh, rok výroby, počet kabin a podobně) a nájemce souhlasí s výměnou, vyplatí CHS nájemci rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.
 • 8.2. Nastanou-li vnější okolnosti, které CHS brání poskytnout pronájem lodi za stanovených a smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak nucena před zahájením pronájmu lodi změnit podmínky pronájmu, je povinna takové změny bezodkladně oznámit nájemci a navrhnout změnu smlouvy o pronájmu lodi. Pokud navrhovaná změna smlouvy spočívá ve změně předmětu nájmu, kdy původní nájemcem vybraná loď má být nahrazená lodí nižší jakosti (druh, rok výroby, počet kabin a podobně), má nájemce právo se rozhodnout, zda se změnou předmětu nájmu souhlasí či zda od smlouvy o pronájmu lodi odstoupí.
  • a) pokud nájemce ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o pronájmu lodi od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Tímto okamžikem nabývá změna smlouvy o pronájmu lodi právních účinků. Jestliže změna smlouvy o pronájmu lodi vede i ke zvýšení ceny pronájmu lodi, jde takový rozdíl v ceně k tíži CHS. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny pronájmu lodi je CHS povinna buď snížit doplatek celkové ceny pronájmu lodi, pokud nebyl nájemcem dosud uhrazen nebo bez zbytečného odkladu vrátit rozdíl v ceně pronájmu lodi v případě, že nájemce již uhradil celkovou cenu pronájmu lodi.
  • b) jestliže nájemce nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu lodi a ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí písemným oznámením zaslaným irwin-yacht.cz, postupuje se v takovém případě způsobem dle odst. 8.1 výše, tedy je-li to v možnostech CHS, nabídne CHS nájemci náhradní pronájem co nejvíce odpovídající původnímu ujednání. Souhlasí-li nájemce, uzavřou strany mezi sebou novou smlouvu o pronájmu lodi s náhradním předmětem plnění. Je-li i v takovém případě předmětem náhradního pronájmu loď nižší jakosti, vyplatí CHS nájemci rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu. Pokud si nájemce žádnou loď k náhradnímu pronájmu nevybere, má nárok na vrácení již uhrazených částek na cenu pronájmu lodi. Nájemce však nemá právo odstoupit od smlouvy o pronájmu lodi v případě změny druhu a modelu lodi ze strany CHS, pokud došlo k poškození, poruše či jiným okolnostem které vedou k nutné změně lodi nájemci a kdy je současně zachováno minimálně stejné stáří (rok výroby), počet kabin a druh lodi (např. plachetnice/katamarán/motorová loď) jaký je uveden ve smlouvě o pronájmu lodi.
 • 8.3 Nájemce je oprávněn převést smlouvu o pronájmu lodi po předchozím souhlasu CHS na další osobu za předpokladu, že je tato osoba schopna vést loď a vlastní předepsaná oprávnění k vedení lodi.
 • 8.4. Změny sjednaných smluvních podmínek na základě individuálního přání nájemce provede CHS pouze pokud je to objektivně možné a souhlasí-li s tím. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku, a to:
  • a) požadavek nájemce na změnu smlouvy o pronájmu lodi spočívající ve změně termínu pronájmu lodi či prodloužení doby pronájmu lodi, případně změnu druhu a modelu lodě či místa vyplutí uplatněný nejpozději do 45 před zahájením pronájmu se účtuje poplatkem v částce 80 EUR za každou jednotlivou změnu. Je-li požadavek na změnu uplatněn nájemcem ve lhůtě kratší než 45 dnů před zahájením pronájmu, považuje se takový požadavek nájemce za novou objednávku služeb a odstoupení od původní smlouvy o pronájmu lodi, ledaže CHS takový požadavek nájemce na změnu smlouvy posoudí jako akceptovatelný. CHS posuzuje jednotlivé požadavky na změny individuálně s tím, že je vždy oprávněna účtovat poplatky za změnu smlouvy dle tohoto odstavce. Poplatky se účtují vždy za každou jednotlivou změnu smlouvy o pronájmu lodi 
  • b) v případě zkrácení doby pronájmu lodě ze strany nájemce, jakož i nečerpání služby pronájmu lodi na základě vlastního rozhodnutí nájemce, se cena za nedočerpanou nebo vůbec nečerpanou službu nevrací. 
 • 8.5. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo klimatických podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností k zabránění možnosti vyplutí s lodí z přístavu/maríny z důvodu porušení obchodních podmínek CHS pro sílu větru, velikost vln a podobně, nevzniká nájemci právo na odškodnění či jinou náhradu. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PRONÁJMU LODI A ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)

 • 9.1. CHS je oprávněna před zahájením čerpání služby pronájmu lodi, která je předmětem smluvního vztahu dle čl. 3 těchto smluvních podmínek, od smlouvy odstoupit z důvodu: 
  • a) porušení povinností nájemce, nebo
  • b) zrušení pronájmu lodě dle článku 8. odst. 8.1 těchto smluvních podmínek. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu zašle CHS resp. irwin-yacht.cz na e-mail nebo do bydliště/sídla nájemce nebo na jinou nájemcem ve smlouvě uvedenou kontaktní adresu, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení nájemci, nejpozději však 10. (desátým) dnem po datu odeslání.
 • 9.2. Nájemce má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu lodi kdykoli před zahájením pronájmu lodě, a to: 
  • a) bez udání důvodu, nebo
  • b) jestliže nesouhlasí se změnou smlouvy o pronájmu lodi dle ustanovení článku 8. odst 8.2.
  • c) z důvodů porušení povinností CHS vyplývajících ze smlouvy o pronájmu lodi. V oznámení o odstoupení nájemce uvede základní údaje důležité k identifikaci smlouvy o pronájmu lodi, od které odstupuje (osobní údaje nájemce, č. smlouvy apod.).
 • 9.3. Není-li důvodem odstoupení nájemce od smlouvy porušení povinností stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CHS od smlouvy před zahájením pronájmu lodi z důvodu porušení povinnost nájemce, je nájemce povinen zaplatit CHS odstupné ve výši stanovené v odst. 9.5. písm. b) tohoto článku.
 • 9.4. Je-li důvodem odstoupení nájemce od smlouvy o pronájmu lodi porušení povinností CHS stanovené smlouvou, nebo nedojde-li k uzavření nové smlouvy dle bodu 9.2 písm. b) tohoto článku, je CHS povinna bez zbytečného odkladu vrátit nájemci vše, co od něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl nájemce povinen platit odstupné.
 • 9.5. Odstupné v případě odstoupení od smlouvy o pronájmu lodi
  • a) odstoupí-li nájemce od smlouvy o pronájmu lodi, nebo odstoupí-li CHS od smlouvy o pronájmu lodi před zahájením pronájmu lodi z důvodu porušení povinnosti nájemce, je nájemce povinen zaplatit níže uvedené odstupné v závislosti na délce doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Výše odstupného (tzv. stornopoplatky) jsou závislé na době mezi odstoupením a smluvně sjednaným okamžikem zahájení pronájmu lodi (nalodění). Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pronájmu lodi (nalodění),
  • b) pokud nájemce dle smlouvy o pronájmu lodi uhradil pouze tzv. malou zálohu, má CHS vůči nájemci nárok na doplacení zálohy do výše 50% ceny pronájmu, pokud došlo k ukončení smlouvy o pronájmu lodi před provedením úhrady do výše 50 %. Při stornování, resp. ukončení smlouvy o pronájmu lodi ze strany nájemce v průběhu doby kratší než 45 dní před zahájením pronájmu, má CHS vždy nárok na 100% ceny pronájmu (pokud není uvedeno jinak).
  • c) pokud se CHS podaří obsadit uvolněnou loď z důvodu ukončení smlouvy ze strany nájemce, vrátí dle svého uvážení nájemci již uhrazenou částku na cenu pronájmu lodi po odečtení všech vzniklých nákladů CHS a případných slev, které byly poskytnuty náhradnímu nájemci. Rozhodnutí je plně v kompetenci CHS a není na něj právní nárok.
  • d) nedojde-li k převzetí lodi nájemcem nebo bez předchozího odstoupení od smlouvy z důvodů na jeho straně, je povinen uhradit CHS 100 % předem stanovené celkové ceny za pronájem lodi.

Obecné storno poplatky:

doba před zahájením pronájmu lodi (nalodění), ve které CHS resp. irwin-yacht.cz obdržela odstoupení od smlouvy, nebo od smlouvy odstoupila

 • a) termín odstoupení:
  •  více než 45 dní (a v daných případech 60 dní)
  • stornopoplatek (odstupné): 50 % ceny pronájmu lodi
 • b) termín odstoupení: 
  • méně než 45 dní (a v daných případech 60 dní)
  • stornopoplatek (odstupné): 100 % ceny pronájmu lodi 

10. REKLAMACE VAD

 • 10.1. V případě vadně poskytnuté nebo neposkytnuté služby pronájmu lodi, jež je předmětem smlouvy o pronájmu lodi, vzniká nájemci právo na reklamaci.
 • 10.2. Právo z odpovědnosti za vady služby pronájmu lodi je nájemce povinen uplatnit přímo u CHS nejpozději v den vrácení lodi při ukončení pronájmu lodi, a to sepsáním samostatného reklamačního protokolu či zapsáním do předávacího protokolu, případně jiným způsobem dle obchodních podmínek CHS. Nájemce je oprávněn reklamovat vady později prostřednictvím irwin-yacht.cz pouze v případě, že vady nebylo možné uplatnit přímo u CHS, a to bez zbytečného odkladu. Nevytkl-li nájemce vadu služby pronájmu lodi bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, ztrácí nárok na plnění z odpovědnosti za vady. Nájemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.
 • 10.3. Předmětem reklamačního řízení mohou být pouze ty služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání (smlouvy o pronájmu lodi) a podléhají finanční úhradě.
 • 10.4. CHS, resp. irwin-yacht.cz je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se nedohodne s nájemcem na delší době.
 • 10.5. CHS nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve smlouvě o pronájmu lodi, pořádaných jinými subjekty, které si nájemce objedná v místě čerpání služby pronájmu lodi u třetí osoby. CHS neodpovídá nájemci za činnost a jednání třetích stran (stavební činnost, hluk v maríně, hluční sousedé apod.), a v takovém případě nájemci nenáleží náhrada způsobné újmy.

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

 • 11.1. Uzavřením smlouvy o pronájmu lodě dle článku 4 odst. 4.1 nájemce vyslovuje souhlas s tím, aby CHS, resp. irwin-yacht.cz zpracovávala a shromažďovala osobní údaje nájemce v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu a telefon.
 • 11.2. Poskytnuté osobní údaje nájemce je CHS, resp. irwin-yacht.cz oprávněna zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CHS resp. irwin-yacht.cz, pro tento účel lze použít jméno, příjmení a adresu nájemce. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu nájemce je CHS resp. irwin-yacht.cz dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení.
 • 11.3. Poskytnuté osobní údaje nájemce je CHS, resp. irwin-yacht.cz oprávněna zpracovávat a shromažďovat v rozsahu dle odst. 11.1. tohoto článku a pro potřeby dle odst. 11.2 tohoto článku sama a/nebo prostřednictvím pověřeného zpracovatele po dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je CHS resp. irwin-yacht.cz povinna tyto údaje nájemce zlikvidovat.
 • 11.4. Poskytnuté osobní údaje nájemce v rozsahu dle odst. 11.1. tohoto článku budou zpracovávány automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.
 • 11.5. Poskytnuté osobní údaje nájemce v rozsahu dle odst. 11.1. tohoto článku mohou být CHS resp. irwin-yacht.cz zpřístupněny pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni pro CHS resp. irwin-yacht.cz služby pronájmu lodi poskytovat nebo nabízet a prodávat; a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu nájemce zpřístupnit těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CHS, resp. irwin-yacht.cz obchodní sdělení.
 • 11.6. Při zpracovávání osobních údajů nájemce je CHS resp. irwin-yacht.cz povinná dbát, aby nájemce neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
 • 11.7. Nájemce má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu nájemce má nájemce právo zdarma nebo na e-mailový účet irwin-yacht.cz zaslat odmítnutí souhlasu s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení.
 • 11.8. Nájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva přiznaná příslušným právním řádem.
 • 11.9. CHS neručí za konání nájemce.

12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Předání lodi (check-in)

 • 12.1. Loď bude nájemci předána podle předávacího protokolu v bezvadném čistém stavu, schopném plavby po moři. Nájemce je povinen provést kompletní kontrolu lodi včetně všech jejích i volných součástí před podpisem předávacího protokolu (check-in protokol). Pokud nájemce shledá jakékoliv vady a závady na předmětu pronájmu (lodi) má právo požadovat po CHS jejich neprodlené odstranění.
 • 12.2. Za přesnost elektronických přístrojů a za informace obsažené v námořních mapách a příručkách CHS neručí. Pokud však nájemce shledá při převzetí lodi některé elektronické zařízení jako nefunkční, je povinen takovou skutečnost CHS ihned nahlásit a požadovat jeho opravu či výměnu. Nebude-li okamžitá oprava či výměna možná, sepíše se zástupcem CHS, který mu loď předává, zápis o závadě, který podepíší obě strany. Drobné odchylky vlivem opotřebení či špatnou kalibrací přístrojů se považují za uspokojivé a tyto nezakládají právo na reklamaci.
 • 12.3. Jestliže z důvodů poruchy během předchozí plavby nebo jakékoliv jiné překážky nemůže dát CHS loď, která je předmětem nájmu nájemci k dispozici nejpozději do 24 hodin po sjednaném termínu nalodění, je CHS oprávněna a povinna předat nájemci podobnou loď se stejným počtem kajut a minimálně stejného stáří nebo mu vrátit cenu za pronájem lodi v plné výši.
 • 12.4. Při opožděném předání lodi nájemci (od 4. hodiny po termínu nalodění sjednaném ve smlouvě o pronájmu lodi) má nájemce nárok na vrácení odpovídající poměrné části ceny za pronájem lodi. CHS neodpovídá za škody, které z opožděného předání lodi nájemci případně vzniknou.

Vrácení lodi (check-out) 

 • 12.5. Nájemce musí loď a její vybavení vrátit CHS v původním a funkčním stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Nájemce se musí s lodí vrátit do výchozího přístavu / maríny ve stanoveném termínu a zástupci CHS ohlásit svou přítomnost. Nájemce ručí za všechny náklady a škody vzniklé CHS v důsledku opožděného předání lodi, pokud k němu došlo jeho zaviněním vlivem meteorologických podmínek, které se mohou dle zkušeností v oblasti vyskytovat a je s nimi nutné počítat při plánování plavby, a nevylučují vznesení nároku CHS na náhradu škody z opožděného vrácení lodi.

Kauce 

 • 12.6. Při převzetí lodi skládá nájemce CHS vratnou kauci. Výše kauce je uvedena ve smlouvě o pronájmu lodi. Kauce je ve výši spoluúčasti CHS na havarijní pojistce lodi. Nájemce ručí za způsobené škody CHS do výše své kauce s výjimkou těchto případů: 
  • a) při zabavení lodi ze strany státních institucí, z důvodů, které jsou stanoveny zákony té, které země, v jejíchž výsostných vodách se předmětná loď nachází. Důvodem může být pašování drog na palubě, pašování zboží, zbraní, uprchlíků, nedodržení zákonů a předpisů při opuštění výsostných vod a nelegalizovaná plavba či pohyb v cizích výsostných vodách, nedovolený rybolov, vplouvání do vojenských či chráněných oblastí apod.
  • b) při opožděném zpětném předání lodi, kdy je nutné odškodnit následující nájemce. Pokud míra zpoždění, resp. částka nutná k odškodnění následujících nájemců překročí výši kauce, může CHS požadovat po nájemci náhradu nad rámec kauce. Vychází se přitom z platných ceníků CHS.
  • c) v případech, které jsou kryty pojištěním, se kauce vrací po odečtení stanovené spoluúčasti a všech vedlejších výloh vzniklých v důsledku škody (telefon, cestovní a přepravní náklady atd.), které nebyly pojišťovnou uhrazeny.

Pojištění lodi 

 • 12.7. CHS, popřípadě majitel lodi, se zavazuje uzavřít následující pojištění: 
  • a) pojištění odpovědnosti za škody,
  • b) havarijní pojištění lodi se spoluúčastí pro případ škody.
 • 12.8. Osobní věci ani členové posádky nejsou pojištěni. Pojišťovna ani CHS neručí za úrazy a škody, které nájemce nebo jeho členové posádky utrpí na lodi. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 13.1. Tyto Smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2019.
 • 13.2. Tyto Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu lodě uzavírané s nájemcem.

(Následující příspěvek) »


18 komentáře to Smluvní podmínky pro pronájem lodi (dále jen „Smluvní podmínky“)

 1. ברוב המקרים, קליניקות להשכרה בשרון כוללות את הקליניקה עצמה, מזגנים, חיבור אינטרנטי, ריהוט מתאים למטפל ולרופא
  , חדרי המתנה למטופלים, שירותי זימון תורים, שירותי מזכירות, שירותי ניקיון, שירותים לרופאים ולמטופלים
  ועוד. כאשר רופאים ואנשי טיפול
  רפואי מעוניינים להקים לעצמם קליניקות או להמשיך
  קליניקה קיימת, הם יחפשו קליניקה להשכרה בה יוכלו לקבל את המטופלים
  הקיימים והפוטנציאלים שלהם. טיפול הוליסטי הינו טיפול ברמת גוף-נפש.

  בעבר נאלצתם לשכור חדר טיפול ברמה החודשית, כיום במתחם המפואר של מדספייס תוכלו
  לשכור לפי ססיות או בכל פורמט
  שתרצו כך שתוכלו להיות גמישים עם שעות וימי
  קבלת הקהל שלכם. אתם יכולים לבחור דירה דיסקרטית רחובות ואת מי שתרצו והיא תענג אתכם!

  נערות בכל דירה דיסקרטית רחובות מראות איך אישה אמיתית
  צריכה להתנהג בזמן עיסוי אינטימי ולספק את
  הגבר שלה. אם אתם לא מכירים אנשים שכבר נהנו משירותי נערות ליווי בחולון, תמיד תוכלו להיעזר במידע שמופיע
  באתרי האינטרנט. כולנו מכירים את ירושלים.
  באתר תוכלו למצוא דירות דיסקרטיות
  בצפון, במרכז, בדרום ובאיזור ירושלים וכמובן גם
  לחסוך בהוצאות. באתר הדיסקרטיות בראש סדר העדיפויות לכל אורך הדרך.
  לשם כך אספנו עבורכם כמה טיפים שיעשו לכם סדר בבחירות.
  כאן הזמן והמקום להזמין אתכם לבקר באתר שלנו ולבחור את טובות המעסים שיעשו לכם את היום ואת
  הרגע. רוצים מישהי או מישהו שנראה כי הם אלה שיעשו לכם את זה בענק?

 2. ניתן למצוא דירות דיסקרטיות באשדוד בכל הרמות
  ואלו הן דירות מפנקות מאוד המיועדות במיוחד לבילויים אינטימיים זוגיים.

  מעסות מפנקות ומתפנקות בכיף בדירה דיסקרטית חדשה בלב בת ים, כל אחת במשמרת שלה!

  בגלל שהם מקדישים את כל זמנם לעבודה, בסוף אין להם בת זוג שתבלה איתם באירוע ואז הם נעזרים בשירותיהן של נערות על מנת להתלוות אליהם אל האירוע ולא להתפדח.

  י תנועות מתיחה בעצם נגרום להגמשת והארכת מערכת השרירים,
  העיסוי ימריץ ויאזן את מחזור הדם יאזן
  את מערכת העצבים ישרה שלווה נפשית ומאוד מומלץ לאנשים הסובלים מבעיות גב
  כתפיים צוואר ובירכיים.חלק מהעיסוי זה כולל פתיחת ערוצי אנרגיה בגוף, כלומר לחיצות לאורך
  ערוצי אנרגיה בגוף יקנה לטיפול מימד חשוב של איזון אנרגטי כללי חשוב בגוף ,עוד טכניקה
  בעיסוי זה שתורמת רבות ומסייעת לגופינו הינה לחיצות
  על כלי דם ראשיים כלומר לחיצה על כלי דם ראשי מביאה לעליית לחץ
  דם מקומי וזמני שבעקבות זה ישנה האטה של קצב פעימות הלב וישנה
  הרפיה מוחלטת ולאחר ששיחררנו את
  הלחץ המקומי מנקודה זו ישנה זרימה חדשה בבת אחת למקום דבר היעיל מאוד לבריאות
  הנקודתי של האזור מאחר והזרמנו מינרלים חמצן ודם חדש דבר הכל כך נחוץ לרקמות
  ותאים באזור זה.הרבה פעמים מטופלים שואלים האם הם ירגישו כאבים
  למשל בעיסוי תאילנדי ולכן התשובה היא
  שהעיסוי אכן מורכב מפעולות של לחיצות ומתיחות שונות שמופעלות
  על איבר בגוץ כמו הרגליים או הידיים ולכן בהתחלה מאחר ואנו מתייחסית לפעולות שבגוף אינו
  רגיל אליהן ואנו מביאים אותו למקומות שהוא אינו רגיל להגיע
  אז אכן תיתכן תחושת אי נעימות או
  חוסר נוחות לכמה רגעים אבל תחושת הכאב הרגעית מתחלפת בשחרור מדהים ומרגיע עקב זרימת דם חדש
  למקומות אלו ואנו בעצם מעירים את
  המקום ומחדשים אספקת דם מינרלים וחמצן הכל כך
  נחוץ לאיברים אלו שלא קיבלו מלכתחילה עוד מלפני העיסוי חשוב לציין שלא חייבים לסבול במקרה ואתם חשים אי נוחות או כאבים חזקים למדי יש לומר למעסה ויתכן
  שעיסוי זה אינו מתאים לכם בשלב זה .

 3. עו״ד מורן לביאד, מוסמכת לעריכת דין משנת 2008, בעלת משרד לדיני משפחה, מתמחה בגישור וניהול
  משברים במשפחה. י אלן גפני מורה דרך מוסמך משרד התיירות מדריך גלישה וטיפוס מצוקים ומדריך רכיבת
  אופניים מוסמך וינגייט דובר אנגלית וצרפתית,
  מתמחה בטיולי ג’יפים מודרכים באזור מכתש רמון ומרחבי
  הנגב. החל מאריזתו בצורה בטיחותית, דרך העמסה ועד לפריקה בטוחה בבית הלקוח.
  דינא הינו אתר ייחודי המתמחה בעיצוב
  הבית כאשר הדגש הוא על פרקטיות בעיצוב דרך בחירת מוצרים איכותיים ממיטב החברות במשק בתחום עיצוב הבית במחירים סבירים ותחרותיים.
  אתר הקניות הזול ביותר לרכישת זוהרים וגימיקים לחתונה.
  אתר סבבה קידס – SababaKids חנות
  צעצועים אונליין לצעצועים ומשחקים לילדים.
  סניק פיק הינו אתר אופנה המאחד בתוכו את מיטב האופנה הבינלאומית.
  הן עובדות על כמות ולא על איכות, בין אם ברמת השירות ובין אם ברמת המכשור; ויש את הקליניקות, המנוהלות
  על ידי רופאים, שבהן הכל יותר אישי, אבל גם המחירים בהתאם.
  בעזרת עיסוי לינגאם (סנסקריט
  פין), גברים יכולים להשיג שליטה טובה
  יותר על האנרגיה המינית ועל הדחף המיני שלהם.

  עיסוי אירוודה בירושלים עיסוי נהדר שלא נעשה בכל מכון ספא בישראל ולכן פופולרי מאוד
  במקומות שכן ואפילו גברים רבים מכירים
  אותו ונהנים ממנו.

 4. מור ויטל הכרויות . הכרויות 50 פלוס .

  מועדון 50 פלוס הכרויות . אתר הכרויות
  לאנשים גבוהים . ארגון נפש בנפש הכרויות .
  אפליקציית הכרויות לפי מיקום . משחקי הכרויות למבוגרים .
  בפורטל האיכות למבוגרים בלבד פלייבוי תוכלו למצוא בקטגוריה של עיסוי אירוטי בתל אביב,
  מבחר גדול ומיוחד של בחורות מעסות מקצועיות נאות ובכל צבעי הקשת.
  אתם מתעניינים לגבי עיסוי בתל אביב וגם לגבי עיסויים במקומות שונים בארץ?
  תל אביב היא עיר שאף פעם לא ישנה.
  זונה בדרום תל אביב . לזיין זונה .
  סראי סקס חינם . Ronen gg בן זונה .
  השכרת חדרים וצימרים לפי שעה פונה לכל קהל היעד בו האהבה
  מתגוררת: זוגות גרושים שאינם מעוניינים עדיין להזמין את בן או בת הזוג לביתם, זוגות דתיים ביום המקווה שאין להם מקום שקט ורומנטי,
  חיילים שמחפשים אירוח רומנטי במחיר שפוי, זוגות צעירים שמחפשים להתפנק
  קרוב לבית למספר שעות ולא לשלם לבייביסיטר הון,
  זוגות חד מיניים וכל זוג החפץ ברגעי אושר ונחת.
  איבר מין של בן . חתול איבר מין . איך מודדים איבר מין .
  פצעים באיבר מין .

 5. נונה היא נערת ליווי מתוקה לאללה ויפה מאוד.
  נערות ליווי בהוד השרון לביתך מלון או
  חדר של בחורות איכותיות סקסיות להגשמת חלום של פעם
  בחיים. מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו
  ישראלים רבים החיים באזור,
  מרגישים שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם, עיסוי ארוטי בהוד השרון זה משהו שבהחלט
  יעזור להביא להקלה ולשחרור
  השרירים שנתפסו. ביססנו בעבורכם ממשק
  ידידותי שמאפשר לכם לחפש וגם למצוא בקלות את המעסה
  הבא שלכם שיפנק אתכם בעיסוי בעיר הקודש.
  כל עוד תקבעו עם המעסה בכל פעם
  מחדש, הרי שהמחיר שיוצע לכם הינו מחיר מלא עבור עיסוי בודד.
  זו יכולה להיות מסעדה ששניכם מכירים ואוהבים, או אולי מסעדה שאף פעם לא ניסיתם אבל קיבלתם המלצות טובות על המסעדה.
  ולריה היא הבחורה הכי חמה שפגשת אי פעם!
  הבחורה הזו טובה בכל דבר! היא יכולה להיות
  בת לוויה טובה למי שרוצה לעשות רושם… גוף שזוף וסקסי של בת 19.
  חמה… היא יכולה להיות בת זוג מושלמת לאירועים למי…

 6. וכך, בעשור האחרון התפתחה לה נישה חדשה בעולם
  העיצוב – קליניקות ומרפאות ייחודיות,
  הנשענות על עוגנים פסיכולוגיים, חברתיים וטיפוליים, מעבר להיבטים האדריכליים
  והתכנוניים. קליניקות מאובזרות,
  מרווחות ומוארות במיוחד. או מגע מלטף ועדין שיעניק לכם תחושה מרגיעה?

  עם זאת, ישנם עיסויים במרכז המתבצעים כעיסויים “יבשים”
  – כאלו המבוססים אך ורק על מגע המעסה.
  מסאג מפנק עם צעירה שובבה, לשעות ללא מעצורים.
  אם אתה מחפש נערת ליווי 18xil הוא
  המקום להתחיל את החיפוש אחר עיסוי
  מפנק. בדומה למה שאתם בודאי מכירים מטיפולי ספא בחיפה והסביבה אחרים (כמו עיסוי שוודי קלאסי / עיסוי באבנים חמות /
  עיסוי ארומטי ועוד), גם בטיפול רפואי, יהיה גוף המטופל מכוסה כמעט כולו במגבת או
  סדין, והמטפל יחשוף כל פעם
  אזור אחר בגופו של המטופל, הרלוונטי לאותו שלב בטיפול.
  עיסוי קלאסי בחדרה באזורים, תשומת
  לב רבה יותר מוקדשת לחלקים מסוימים בגוף
  (למשל ישבן, גב, אזור צווארון).
  ביקור במקום לפני הטיפול: אם אתם רוצים להיות
  בטוחים במאה אחוז בתמצאו מקום שעושה עיסוי ארוטי בראש העין שעונה על הדרישות שלכם, אנו
  ממליצים להתחיל בשיחת טלפון ולשאול על
  טיפולי העיסוי, על ההסמכות של המטפלים ומה הם בעצם מציעים.
  מדובר על מעין “כרטיסיית עיסויים בראש העין!” שאתם רוכשים מראש, כך שתוכלו לקבוע עם
  המעסה מפעם לפעם בהתאם ללוח הזמנים
  שלכם ולצרכים שלכם.

 7. החיים מביאים איתם כל מיני אפשרויות זוגיות.
  הידעתם כי עיסויים משפרים זוגיות?
  למרות הפרסומים הרבים בהם נראות בנות המפרסמות את מספר
  הטלפון שלהן ברצוננו להדגיש כי הבנות מחפשות קשר לא מחייב אך עם גברים איכותיים.

  כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי בתל אביב,
  דעו כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות:
  עיסוי בהרצליה המתבצע בבית הפרטי שלכם או עיסוי בהרצליה המתבצע בקליניקה פרטית.
  עיסוי מקצועי בהרצליה יכול להינתן לכם מגבר או מאישה.
  בהצלחה, מקווים שנצליח לעזור לכם למצוא עיסוי ארוטי
  בהרצליה שעונה על הציפיות שלכם. בהצלחה, מקווים שנצליח לעזור לכם למצוא עיסוי ארוטי בקרית שמונה שעונה על הציפיות
  שלכם. ירידה בנפח התנועה היא לעיתים קרובות מעיד על קיצור שרירים.
  מסאג’ משחרר כל שרירים בגוף בגבעתיים !

  כל מה שעושים זה מפגשים מדהימים עם האישה שאתם בוחרים לפעם
  אחת או יותר וכך מגשימים לעצמכם את
  כל החלומות שרצים לכם בראש.
  העניקו לעצמכם את המתנה המושלמת שתשאיר זיכרון מתוק
  וטעם של עוד עם עיסוי במרכז עד הבית בתל
  אביב. עיסוי עד הבית או למלון באשדוד/אשקלון , חוסך מכם
  זמן, פקקים מעצבנים וכמובן
  דלק, כך שאין צורך לצאת מאזור הנוחות הטבעי והמוכר לכם כך שתוכלו ליהנות מטיפול כמו עיסוי
  מפנק ולחוש בביטחון עצמי רב יותר ולהתמסר לידיהן של מעסות אשר יפנקו אתכם מכף רגל ועד
  ראש.

 8. במרכז רמת גן מחכה לך מעסה רוסיה ישראלית מיוחדת במיוחד.
  אז החדשות הטובות הן שיש פעולות פשוטות
  וזמינות אותן ניתן לבצע, על מנת
  להירגע, להתפנק וליהנות, ואחת
  מאותן הפעולות, היא ליצור קשר עם מעסה
  אשר מציע שירות של עיסוי מפנק.
  תמיד ניתן להזמין שירות אישי ופרטי של נערות ליווי בחולון המגיעות אליכם להיכן שתחליטו.

  שירות דירות דיסקרטיות בדרום ברמה הכי גבוהה שרק
  תוכל לקבל עם תמונות עדכניות.
  שמי אניה ואני נערת ליווי ברמה גבוהה ביותר.
  נערות ליווי בחולון כי מגיע לכם לקבל
  פעם אחת עיסוי מקצועי שיבוצע
  על ידי נערת ליווי המגיעה עם תעודות ורזומה עשיר
  מאחוריה. בדרך כלל הוא צריך לבחור בין פינוק
  עם אישה שיש לה משפחה משלה לבין ביקור
  אצל נערת עיסויים. חדרים של מלונות הם בדרך כלל פינוק יוצא מן הכלל.

  עיסוי מושלם בתל אביב יגרום לכם להרגיש פינוק ושחרור
  מטורף תגיעו עוד היום ותדעו מה… חשוב לנו שתדעו: מאגר הדירות הדיסקרטיות בתל אביב, מתעדכן מעת לעת,
  ואנו מזמינים אתכם להיכנס בכל פעם מחדש במקרים ואתם מבקשים לעצמכם
  בילוי אינטימי או מפגש דיסקרטי בתל
  אביב.

 9. נערות ליווי מקצועיות מכירות את כל מקומות הבילוי הכי שווים והן יגיעו
  לאן שתזמין אותן, במטרה לשפר לך את
  המוניטין ולהוכיח לכולם שאתה מבלה עם נשים יפהפיות לצדך.
  זה בכוונה תחילה: עטרה גלעדי, בת 42,
  אמא לשלושה – מטפלת מוסמכת; שירן כהן-בן הרוש, בת 22 –
  מטפלת מוסמכת; אושרת נשיא, בת
  30 – מטפלת מוסמכת; שירן אביטל,
  בת 30, סטייליסטית, עם רזומה של שמונה שנים בבית הספר לאיפור
  של יוסי ביטון – מנהלת מכירות ומנהלת קשרי לקוחות; לימור דיין, בת 44 מנהריה, אמא לשתי
  בנות, עוסקת בתחום היופי כשש שנים – מנהלת אדמיניסטרציה.
  אלינה, רוסיה בת 26 עם מראה אסיאתי… רוסיה מהממת וצעירה, יודעת איך לפנק בעיסוי
  חושני, ליווי VIP איכות ושירות איכותי, זמינות 24/7 התקשרו עכשיו אריקה ממתינה לכם לליווי שלעולם לא הכרת.
  זמינות מלאה לביתך או מלון ויקה היא הדבר האמיתי..
  לוד הינה עיר הנמצאת במרכז הארץ, בעיר מתגוררים
  יהודים, מוסלמים ונוצרים, מיקומה הנהדר
  בלב ליבה של מדינת ישראל מאפשרים לנופשים
  זמינות לכל מקום, נוחות ואיכות חיים גבוה.

 10. בקליניקה פרטית בקרית שמונה/נהריה
  יש לכם אפשרות להתנתק מהסביבה המוכרת לכם,
  תוך שאתם זוכים לעיסוי המתבצע בחלל נעים,
  מבושם ומאד מרגיע. עם זאת,
  תוכלו לשבור את השגרה המוכרת והידועה מראש עם עיסוי בבית שמש
  כאנשי משפחה אתם משקיעים בילדכם וכאנשי קריירה אתם משקיעים בעבודה מסורה ומקצועית.
  מסיבות רווקים/רווקות, ימי הולדת,
  אירועי חברה ולעתים אפילו חתונות –
  הם רק חלק מהאירועים שיכולים להזמין שירותי עיסוי פרטי בנתניה/השרון על ידי מעסים מקצועיים.
  הכי חשוב לתאם ציפיות, לצפות לטוב ביותר ואז הטוב ביותר
  אכן יגיע ויהיה חלק מכל השאר. כאן
  בפורטל הבית שלנו תקבלו את כל היחס המועדף, את השירות הטוב ביותר את האחריות כי התמונות בהן צפיתן אמיתיות ואותנטיות-
  אחת יותר מהשנייה. כאן תישלחו לעולם שבו יש כיף אינסופי,
  הנאה ורגיעה. יש להכין את
  האווירה וההכנה הנפשית והגופנית, לפני
  שמתחילים עם עיסוי מפנק בנתניה/השרון .
  מחפשים עיסוי מסאז בבאר שבע? אתה תוכל לבחור,
  את מי שעונה על טעמך ועל דרישותיך ותעניק לך שירותי ליווי ועיסוי בבאר שבע בצורה
  הטובה ביותר ולשביעות רצונך היכנסו
  לאתר ולקטגוריה נערות ליווי ותתחילו
  ליהנות. כל שעליכם לעשות זה לגלוש בפורטל
  בננה , לבחור את הדירה הדיסקרטית המתאימה לכם
  ביותר, לבחור גם את הבחורה שעונה לטעמכם האישי, להתרשם ממגוון שירותי ליווי לעיסוי שהיא מציעה,
  להרים טלפון ולתאם לכם את ההגעה והשהות במקום.

 11. כמובן, שבכדי ליהנות בצורה הטובה ביותר מאותם השירותים המוצעים
  בדירות דיסקרטיות בטבריה, חשוב מאוד לבחור את הדירה בקפידה ולעשות
  שימוש בכל הכלים אשר עומדים לרשותכם ומאפשרים לכם לדעת שבחרתם את הדירה אשר תענה על
  כל הדרישות שלכם – הן מבחינת המיקום של
  הדירה בעיר, הן מבחינת המראה החיצוני של הבחורות אשר מעניקות שירותים באותה דירה, הן מבחינת
  רמת האירוח, המחירים וכל פרט אחר אשר יהיה לכם חשוב באותן דירות דיסקרטיות
  בטבריה. המטופלים חייבים לדעת ולקבל הסבר מדויק לגבי הטיפול שהם עומדים לחוות, באילו חלקים מגופם המטפל מתכוון
  לגעת ובאילו אמצעים (ידיים, לשון, כפפות,
  ויברטורים וכו’), ומתקיים תיאום ציפיות באשר לכך.
  הזין שלו כל כך קשה שהוא בקלות מנתב את האגן שלך ומחליק את הזין שלו לכוס שלך,
  בלי ידיים, בבת אחת, חזק. מתחמי בילוי נוספים בירושלים ממתינים לכם באזור בנייני האומה, שם תוכלו למצוא
  את מתחם בתי הקולנוע סינמה סיטי ואולמות תיאטרון.
  ישנם מכוני עיסויים בירושלים מעוצבים ומזמינים שניתן להגיע אליהם.
  ישנם עיסויים בתל אביב שונים המתמקדים בעוצמות שונות,
  ולכן חשוב לתאם ציפיות עם המעסה טרם אתם מגיעים אל מכון העיסוי.

 12. מרגוע לנפש: מעבר ליתרונות הפיזיים המובהקים,
  שווה לדעת שלעשות עיסוי ארוטי בירושלים זאת גם
  דרך נפלאה ובטוחה להרגיע את הנפש שגם היא
  מתעייפת ונשחק בשגרה. מרגוע לנפש:
  מעבר ליתרונות הפיזיים המובהקים, שווה לדעת שלעשות עיסוי ארוטי בהרצליה
  זאת גם דרך נפלאה ובטוחה להרגיע את הנפש
  שגם היא מתעייפת ונשחק בשגרה.
  עיסוי קלאסי בהרצליה באזורים, תשומת
  לב רבה יותר מוקדשת לחלקים מסוימים בגוף (למשל ישבן, גב, אזור
  צווארון). דיסקרטיות מלאה. דירה מדהימה, אזור שקט
  וחבוי, אבזור מפנק ביותר והכי חשוב?
  נכון לכתיבת שורות אלו, לפי נתוני אתר ספייסנטר,
  המרכז חדרי ישיבות להשכרה בכל הארץ
  וכן חללי עבודה משותפים, קיימים למעלה מ-15 חדרי
  ישיבות ברחבי ירושלים, בעלי גדלים שונים ורמות אבזור שונות,
  כאשר בכל חודש נפתחים עוד ועוד
  חדרים נוספים. אבזור מלא? אלו הן
  רק חלק מהתיאורים אודות נראות הדירה שיכולה לעורר בכם
  רגשות שלעיתים נדמה כי שכחתם.
  בכל הזמנה של מסאג’ בקרית שמונה עד הבית, צוות המטפלים יגיעו אליכם עם מיטת
  טיפולים, מוזיקה, שמנים וכל הדרוש על מנת
  שהעיסוי שלכם יהיה לא פחות ממושלם!

 13. ניתן להתחיל את הטיפול בשיחה קצרה בין המטפל למטופל, כדי ליצור קרבה ולהעניק
  תחושת ביטחון למטופל. תוך כדי העיסוי המקצועי, המטפל מניח את האבנים באזורים שונים
  בגוף כמו עמוד השדרה, הבטן, החזה, הפנים, הגפיים וכפות
  הידיים והרגליים. במהלך עיסוי אבנים חמות המעסה מניח אבנים
  חלקות, שטוחות וחמות על אזורים ספציפיים לאורך
  הגוף. עיסוי באשקלון בסגנון אבנים חמות מעשיר את
  גופנו בחום, המייעל את פעילויות הטיפול
  והניקיון של מערכת החיסון.

  נערות ליווי הדבר המדהים
  ביותר זה לפגוש אנשים באמצע
  הדרך ולפעמים גם להגשים איתם את
  הפנטזיה הלוהטת ביותר. כן זה קורה כאן ועכשיו כשסקס אדיר מבין את המוטל עליו ומעניק לכם אפשרות לפגוש נערות ליווי מדהימות או דירות דיסקרטיות בסמוך לאזור המגורים שלכם.
  מהיום לא עוד נסיעות רחוקות, הכול קורה כאן ועכשיו, אתם נכנסים לפורטל ובוחרים עבורכם את
  הבילוי המושלם ביותר. נערת
  ליווי פרטית שמארחת בקליניקה פרטית יכולה להציע
  לך עולם ומלואו: החל מעיסוי חושני
  ומפנק ועד בילוי אינטימי אתה ואם תרצה – גם עם
  עוד חברה. מנגד, כל עוד תקבלו עיסוי
  באשקלון בלבד לאורך כ-45 דקות ועד שעה, המחיר שתצטרכו לשלם יהיה נוח
  הרבה יותר ויהפוך את חווית העיסוי לנגישה גם לכם!
  ריפיון הגוף מגיע לאחר העיסוי באשקלון, אך לאורך העיסוי המטופל לעיתים
  ירגיש חוסר נוחות ומעט כאב בשל הלחיצות.

 14. אתר בריאותי מקצועי עם מידע רב על כל סוגי הויטמינים, המינרלים ותוספי המזון, לבריאות
  האדם. באתר האינטרנט תמצאו מידע על מסלולי טיפול לזוגות.
  טורבו טק הוקמה על ידי “שחף סחר” ו”מרכז חלפים”, חברות הפועלות בשוק הרכב בארץ מזה שנים רבות, על מנת לתת
  מענה למחסור ולחוסר מקצועיות בשוק הרכב הישראלי, בתחום מגדשי הטורבו.
  חברה השוכנת באיזור פתח תקווה המנוהלת על
  ידי ליאור שמחי .ליאור הינו צלם מקצועי מזה 8 שנים המעניק שירות ללקוחות ממקום אוהב חם ואמיתי.
  כאן תוכל לבחור מתוכן, את מי שעונה על טעמך ועל דרישותיך ותעניק
  לך שירותי ליווי בבאר שבע בצורה הטובה
  ביותר ולשביעות רצונך. עיסויים בבאר שבע .
  עיסויים בהרצליה מתומחרים בעלות המתחילה ב-150 שקלים והם
  יכולים גם להגיע לעלות של כ-500
  שקלים. בפועל, תוכלו להגיע אל מכון עיסויים מפנקים במטרה לקבל
  עיסוי מפנק בהשרון והסביבה בלבד, או לחילופין יוכל המעסה להגיע
  אליכם עד פתח הבית או אתם יכולים להגיע אליו לדירה פרטי.
  חדרים לפי שעה ברחובות למשל יכולים
  להיות מבוקשים במיוחד לרגל אירוע משפחתי.
  תנורי תאמר הם עסק משפחתי קטן שהתחיל ליצור ולייבא קמיני עצים יפים בצפון -ניסיון מעל 30 שנה.
  מ חברת שדר הינה חברה יצרנית החלה את דרכה לפני 40 שנה כיצרנית של חלקי גז ואביזרי גז ,כבישה חמה ועיבוד שבבי.
  יצירת אווירה ותקשורת טובה בתחילת העיסוי משפרת אותו והופכת את הטיפול לחוויה מרגיעה.

 15. פרטיות מלאה, ים של פינוקים – החל מ 150 –
  שווה! המטרה היחידה של האתר היא לספק לתושבי בת ים מידע מלא על עיסוי אירוטי מפנק.
  אצלנו בייעוץ המשכנתאות אתם תקבלו יחס אדיב, אנושי,
  שקשוב לצרכים האישיים של כל לקוח
  ולקוח הדגשים אצלנו הם אמינות , מקצועיות , יושרה וכמובן השגת המטרה !

  הם מוצאים את הדברים החשובים ביותר- את הרוגע, אבל לא מתפשרים על הפרטיות שלהם.
  מגוון הרהיטים הם בסגנון נורדי סקנדינבי מעוצבים בגימור מוקפד ונקי המשדרגים כל חלל.
  ישנם מכוני עיסויים בצפון מעוצבים ומזמינים שניתן להגיע אליהם.
  תוכלו להזמין מתוך מגוון של עיסויים את העיסוי שלו אתם זקוקים כמו: עיסוי מרגיע ונעים, עיסוי משחרר, עיסוי בשמן חם,
  עיסוי טנטרי, עיסוי מקצועי ומפנק בנתניה/השרון .
  ישנו סיכוי סביר שבהרמת הטלפון תוכלו להיפגש עם נערת ליווי אשר
  תמונותיה לא מפורסמות בפורטל זה.
  תוכלו להזמין מתוך מגוון של עיסויים את העיסוי שלו אתם זקוקים כמו:
  עיסוי מרגיע ונעים, עיסוי
  משחרר, עיסוי בשמן חם, עיסוי טנטרי, עיסוי מקצועי
  ומפנק בהרצליה. עיסוי מפנק כללי, הוא סוג עיסוי קלאסי שמטרתו להקל על המתח הגופני והעצבני.

 16. למשל, ספורטאי מקצועי עשוי להזדקק לעיסוי רפואי
  מסוג מסויים כדי להתמודד עם פציעה קשה המשפיעה על שגרת האימונים שלהם.
  מבין הטכניקות הריפוי הטבעיות תוכלו למצוא מזון ושתייה מבוססי חומרים טבעיים,
  ויטמינים ומינרליים החיוניים לגוף, עיסוי מקצועי בבית שמש , יוגה ועוד.
  הצעירה הכי ליברלית תעביר איתך שעות של עיסוי מטורף שיסדר לך את הראש.

  מטפל/ת מוסמך קובע את שיטת מפגש לעיסוי בבית שמש באופן אינדיבידואלי עבור כל מטופל.
  אתה קובע את היום ואת השעה. יחד
  עם זאת, בכדי לשפר את תהליך הניקיון מומלץ לשתות הרבה מים,
  לבצע פעילות גופנית על בסיס קבוע,
  לאכול הרבה ירקות ופירות ולהימנע ממאכלים מעובדים.
  היא תלווה אותך לכל אירוע שבו נהוג לבוא עם הזוג שלה.
  לכן בפועל תמיד עושים את מה שבת הזוג
  רוצה. טיפולי חמאם – שיטת טיפול המשפרת את זרימת הדם וגורמת
  לתחושת התחדשות ושחרור הגוף והנשמה.
  כנראה שעבר הרבה זמן ולכן טיפולי עיסוי ארוטי בבית שמש זאת הזדמנות
  מושלמת לעשות משהו שהוא נטו בשבילכם.

 17. לא ניתן לקבוע מראש כמה עולה עיסוי בראש העין, זאת
  מאחר וכל עיסוי בראש העין מבוסס על טכניקה אחרת ואורכו משתנה.
  לא ניתן לקבוע מראש כמה עולה
  עיסוי בנתניה, זאת מאחר וכל עיסוי בנתניה מבוסס על טכניקה אחרת ואורכו משתנה.
  אם אתם מחפשים עיסוי מפנק במרכז או עיסוי מפנק
  בראש העין ללא ספק זה העיסוי בשבילכם.

  ישנם אנשים שמקבלים עיסויים למטרות פינוק וכייף בביתם ולפעמים מגיעים לדירה דיסקרטית בפתח-תקוה אך גם ישנם אנשים המבקשים לעבור עיסוי במרכז בעקבות כאב מסוים.
  התייעצות עם אנשי מקצוע: אם יש
  יצא לכם להסתייע בעבר באנשי מקצוע מתחומים מקבילים באזור,
  כמו למשל רפלקסולוגים, מעסים רפואיים
  ומטפלים אלטרנטיביים בשיטות שונות,
  תוכלו בהחלט לשאול אותם לגבי עיסוי ארוטי בראש העין ואם הם אכן מכירים מקום כזה,
  סביר להניח שזה יהיה מקום מקצועי
  שייתן לכם שירות טוב. מרגיע את הגוף: אם גם אתם כמו ישראלים רבים החיים באזור, מרגישים
  שהמתח ושגרת היומיום עולים על גדותיהם, עיסוי ארוטי בראש העין זה משהו שבהחלט יעזור להביא להקלה ולשחרור השרירים
  שנתפסו.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2023: Dovolená na Katamaranu | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress